Кой може да кандидатства?

Онлайн регистрацията за сметки е приложима за фирми, които не са клиенти на БАКБ - ЮЛ (местни ЕТ, ЕООД, ООД), с представляващи и действителни собственици на капитала, които са български граждани, с валидни български лични документи.

Потребителят, който ще попълни и изпрати заявка за регистрация на сметки на юридическо лице, следва да е представляващ  фирмата, от чието име ще заяви разкриване на сметка/и.

Всички изискуеми документи към БАКБ се подписват напълно безплатно с квалифициран електронен подпис (КЕП) от издател Евротръст. Представляващите на юридическото лице трябва да имат активна регистрация като физически лица в мобилното приложение на Евротръст и издаден валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) от издателя. За регистрация на физическо лице при Евротръст е необходимо да притежавате валидна лична карта, активен имейл и личен мобилен телефон с предна камера.


Как мога да кандидатствам?

Кандидатствате  изцяло онлайн, директно от компютър, смартфон или таблет, без посещение в офис на банката, по всяко време на денонощието (24/7).


Каква е дефиницията за нов клиент на БАКБ АД?

Юридическото лице, за което се подава заявка през сайта, не трябва да има активни разплащателни, спестовни или депозитни сметки в БАКБ към момента на изпращане на заявката.

 


Защо е необходима регистрация в сайта?

За да бъде изпратена заявка, представляващ юридическото лице трябва да направи регистрация в сайта. Заявка се попълва и изпраща само от един от представляващите на юридическото лице.

Регистрацията в сайта позволява на представляващ да подаде заявки за повече от едно дружество, както и да следи статуса им.

В процеса на регистрация ще трябва да посочите валидни имейл адрес и мобилен номер. Препоръчваме имейл адреса и мобилния номер, въвеждани при регистрацията в сайта, да бъдат избраните и използвани от Вас при идентификацията Ви при Евротръст. Имейл адреса в сайта ще използвате за потребителско име, а парола за вход (динамична) ще получавате в СМС на посочения от Вас мобилен номер. Изпратената динамична парола за вход в сайта ще бъде валидна 15 минути.

След успешна регистрация в сайта ще може да подавате заявка/и за откриване на сметки в БАКБ. След вход в сайта ще можете да следите статуса на изпратените от Вас заявки към Банката.

При необходимост от промени в заявката Банката ще Ви изпрати инструкции какво е необходимо да промените на посочения от Вас имейл адрес, както и в сайта. След редакция от Ваша страна ще може да изпратите заявката отново. Редакция на заявка се позволява в рамките на 5  календарни дни от подаването й към Банката.  


За колко време ще бъде обработена заявка за откриване на сметки при БАКБ?

Може да подадете заявка по всяко време (24/7), обработките в Банката са автоматизирани, в режим 8x5, Понеделник-Петък. Вашата заявка ще бъде обработена до 5 работни дни. Сроковете зависят основно от правилното попълване на съдържанието в заявката, проверките при БАКБ и подписването на необходимите документи от всички представляващи на юридическото лице.

При подаване на заявка към Банката се извършват необходимите  проверки и ако не отговаряте  на изискванията, ще получите отказ. В този случай няма да можете да подавате следващи или нови заявки за посоченото юридическо лице.


Как ще комуникира БАКБ с Вас?

Комуникацията с Банката ще се осъществява на посочените имейл и мобилен номер на представляващия, подал заявката. Информация може да получавате и  след вход в сайта с Вашата парола. Предоставя се възможност  за видео разговор в процеса на попълване на заявката и при необходимост от редакция на заявката.


Каква е ролята на Евротръст?

Евротръст е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който издава КЕП (квалифициран електронен подпис) и осигурява неговото използване през мобилно приложение. Регистрацията при Евротръст отнема няколко минути, ще трябва да въведете лични данни, да си направите селфи и сканирате личната си карта (лице и гръб). Електронният подпис ще Ви бъде нужен, за да подпишете дигитално идентификацията пред БАКБ и документите, необходими за откриване на сметки.

Електронният подпис на Евротръст е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност. Евротръст използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност. Мобилното приложение на Евротръст може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store на всяко смарт устройство - телефон или таблет с операционна система iOS и Android.

Ако нямате свалено приложението на Евротръст и направена регистрация, ще ви изпратим линк за сваляне.

Вижте демо за регистрация тук 
Вижте демо за подписване на документи тук


Какво още трябва да знаете?

Представляващ може да подаде само една заявка за откриване на сметки на юридическо лице. Представляващ (физическо лице) може да подаде заявка за повече от едно юридическо лице. Не се допуска заявка да се направи от пълномощник на юридическо лице.

Всички полета в заявката са задължителни, необходимо е представляващия да попълни и изискваните данни за всички действителни собственици на дружеството. Попълнената информация се проверява в Търговския регистър.

Ако юридическото лице се представлява заедно от две физически лица, Банката  идентифицира и проверява тези представляващи чрез удостоверителна услуга, предоставяна от Евротръст - доставчик на удостоверителни услуги чрез средствата на електронна идентификация по смисъла на ЗМИП, Правилника за прилагане на ЗМИП на основание чл. 54, ал. 8 от ЗМИП и чл. 26, ал. 3 и чл. 41 и чл. 42 от ПП ЗМИП и Регламент (EС) № 910/2014.

Не е възможна  неприсъствена регистрация и идентификация с КЕП, издаден от друго дружество, предоставящо удостоверителни услуги. Ще очакваме всяко физическо лице да потвърди идентификацията към Банката чрез удостоверителната услуга, предоставяна от Евротръст в рамките на 5 календарни дни.

След потвърдена идентификация на физическите лица, представляващи юридическото лице, заявката се преглежда, при необходимост - редактира от представляващ (ако е необходимо) и се одобрява или отказва от Банката. Ако заявката е одобрена, Банката ще изпрати до всички представляващи необходимите документи за подпис от тяхна страна през мобилното приложение на Евротръст.

Изпратените документи към всички  представляващи са предварително подписани от упълномощен служител на Банката с КЕП на Евротръст. Необходимо е всички представляващи да подпишат изпратените документи през мобилното приложение с КЕП, издаден им от Евротръст. Ако не бъдат подписани в указания срок заявката се отказва служебно. 

След подписването на документите Банката ще регистрира юридическото лице като клиент и ще открие заявените разплащателни сметки. Банката ще изпрати на имейл адреса на представляващия, подал заявката за юридическото лице, информация за успешна регистрация и открити сметки. Представляващият юридическото лице, подал заявката ще получи от Банката документ „Информация за наличие на сметка“ на посочения в заявката имейл адрес.  В този документ ще може да видите IBAN на откритите при Банката сметки на юридическото лице.

За потвърждаване на идентификацията  в 15-дневен срок юридическото лице трябва да захрани поне една от откритите разплащателни сметки в Банката, чрез превод от своя сметка (препоръчва се да бъде посочената в заявката) в друга банка в България или в този срок представляващият/ите трябва да посетят присъствено офис на Банката.

До получаването на превод по поне една от откритите разплащателни сметки или присъствена идентификация на представляващ в офис, откритите разплащателни сметки на юридическото лице са забранени за разпореждане (дебитни операции). Ако нито едно от двете условия не се изпълни в посочения 15 дневен срок, разплащателни сметки на клиента ще бъдат закрити служебно. Ако има постъпили средства по разплащателните сметки, те ще бъдат върнати служебно на наредителя с превод. Таксите и комисионите за превода се удържат от сумата на превода и, ако преводът е във валута, същият се изпълнява със стандартен вальор.


Колко заявки мога да подам?

Позволява се подаване на една заявка за юридическо лице.


Какви и колко сметки мога да открия?

Могат да бъдат заявени едновременно до 3 стандартни разплащателни сметки в различни валути  - лева, евро и долари, с възможност за онлайн банкиране по всяка една от тях, след приключване на идентификацията на юридическото лице към БАКБ. Идентификацията се потвърждава и сметките се разрешават за разпореждане след получен превод по някоя от тях сметка от сметка на юридическото лице в друга българска банка или присъствена идентификация на представляващ/и в офис на банката.


Видео чат

Свържете се с наш консултант